8. แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์

เรโซแนนซ์ คือ ปรากฏการณ์ที่สารใดสารหนึ่งเขียนสูตรที่ถูกต้องได้หลายแบบ เนื่องจากพันธะคู่เคลื่อนที่ได้ เช่น โมเลกุลโอโซน (O3) เกิดพันธะระหว่างอะตอมของออกซิเจนกับออกซิเจนอีก 2 อะตอม ตามกฎออกเตต เขียนแสดงได้ดังนี้
จากโครงสร้างแบบลิวอิสทั้งสองนี้แสดงว่าออกซิเจนอะตอมกลางสร้างพันธะเดี่ยวกับออกซิเจนอะตอมหนึ่งและสร้างพันธะคู่กับออกซิเจนอีกอะตอมหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า พันธะทั้งสองในโมเลกุลนี้มีความยาวไม่เท่ากัน แต่จากการศึกษาพบว่าความยาวพันธะระหว่างอะตอมออกซิเจนทั้งสองพันธะมีค่า 128 พิโกเมตรเท่ากัน ซึ่งเป็นค่าความยาวพันธะระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่ของออกซิเจนกับออกซิเจน (ความยาวพันธะของ O-O และ O=O เท่ากับ 148 และ 121 พิโกเมตร ตามลำดับ) แสดงว่าพันธะทั้งสองในโมเลกุลเป็นพันธะชนิดเดียวกัน ดังนั้นโครงสร้างแบบลิวอิส () และ (ข) แบบใดแบบหนึ่งที่แสดงไว้ตอนแรกใช้แทนโมเลกุล O3 ไม่ได้ จึงเขียนแทนด้วย โครงสร้างเรโซแนนซ์ (Resonance structure) ดังนี้
การที่พันธะระหว่างออกซิเจนกับออกซิเจนทั้ง 2 พันธะเหมือนกันนั้นเกิดจากการที่อิเล็กตรอน 1 คู่สร้างพันธะ  โคเวเลนต์ตามปกติและอิเล็กตรอนอีก 1 คู่ จะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างอะตอมทั้งสาม และสามารถเขียนโครงสร้างโดยเขียนเส้นประแทนคู่อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปมา
โครงสร้างเรโซแนนซ์อาจพบในโมเลกุลหรือไอออนชนิดอื่นๆดัง ตังอย่างต่อไปนี้
NO3-